Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

Càlcul aproximat de plusvàlua

Consideracions prèvies:
 

 1. La present informació és a títol orientatiu atès que es realitza segons les dades facilitades pel sol·licitant, mai és vinculant per part d'aquest Ajuntament.
 2. Si la transmissió ha estat efectuada fa menys de un any, no genera plusvàlua.
 3. L'impost es genera sobre el valor cadastral del sòl, en el qual, per la revisió dels valors cadastrals en ocasió de l'aprovació d'una nova ponència de valors en l'any 2006 amb efecte en el 2007, s'aplica un coeficient reductor del 50 % de bonificació sobre el valor del sol per l'exercici 2010 i del 40% per l'exercicio 2011.
 4. Els terrenys que tinguin la consideració de rústics, no els hi afecta aquest impost.

Procés pel càlcul:

 1. Assignar el dret que es transmet
 2. Assignar la referència cadastral del bé immoble objecte de la transmissió
 3. Assignar la data de transmissió
 4. Assignar la data d'adquisició del bé
 5. Assignar el percentatge que es transmet

No es considerarà data de transmissió les que apareguin en les escriptures d'obra nova, divisió horitzontal i dissolucions sense transmissió. Si, les de compravenda, donació, herències i dissolucions amb transmissió. La data de transmissió en casos d'herència, serà la data de defunció del causant. Si s'adquireix l'usdefruit o la nuda propietat, per defecte, sortirà una casella en la qual s'haurà de posar la data de naixement de l'usufructuari en el moment de l'adquisició del bé, en el cas que hagués dos, la data del més jove.

No es tramitaràn les liquidacions del impost quan la quota de l'impost sigui inferior a 10,00 €.

 

(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)

 
 
 
 Gestió de l'Impost:

Per a poder procedir als canvis oportuns, els subjectes passius haurien de presentar davant aquest Ajuntament, la declaració cadastral segons el model determinat, acompanyat de la documentació necessària per a practicar la liquidació procedent (la qual està definida en cada model), aquesta documentació es pot trobar en la pàgina web de la Direcció General del Cadastre.
(http://www.cadastre.meh.és/esp/procediments1.asp#menu2)


En cas de dubte, veure Ordenança Fiscal de l'Impost de Plusvàlues..

 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h