Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Notificació electrònica

L'Ajuntament posa en marxa la notificació telemàtica

Benvolgut ciutadà/ana,

l'Ajuntament d'Alaior, d'acord amb la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, té a la vostra disposició un servei en línia, sense coes ni esperes, que permet iniciar tràmits, presentar documentació o consultar informació. Es tracta de la seu electrònica alaior.sedelectronica.es

En compliment d'aquesta normativa d'accés electrònic als serveis públics, se us ofereix ara la possibilitat d'optar per la notificació telemàtica com a mitjà de comunicació amb aquest Ajuntament, un sistema molt més àgil que, a més, permet estalviar recursos econòmics i personals.

En aquesta  línia i amb la finalitat de posar-vos a l'abast els mitjans que permetin fer possible aquesta opció de comunicació, s'ha incorporat com a novetat la bústia electrònica, el punt de recollida de les notificacions telemàtiques a la seu electrònica.

En cas que sigui del vostre interès rebre les notificacions de manera telemàtica, podeu formalitzar el tràmit de sol·licitud  previ d'una de les maneres següents:

- electrònicament des de la seu alaior.sedelectronica.es
- emplenant el model de sol·licitud i presentar-lo a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (SAC)

Si escolliu la via de comunicació telemàtica, se us enviaran els avisos de notificació municipal a l'adreça electrònica que hagueu indicat a la sol·licitud.

Us detellam les instruccions que heu de seguir i els mitjans tècnics que necessitau per enviar i rebre documentació telemàticament.

Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, C/ Major, 11, tel. 971.371002 ext. 118 o per correu electrònic sac@aj-alaior.org

Atentament,

La batlessa
Misericordia Sugrañes Barenys 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h