Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 
Este portal ha sido desarrollado siguiendo un diseño y programación accesibles, con el objetivo de garantizar el acceso universal al mayor número posible de usuarios.

Accesibilidad

Introducción
Este sitio web ha sido desarrollado siguiendo un diseño y programación accesibles, con el objetivo de garantizar el acceso universal al mayor número posible de usuarios.

Dichos criterios se basan en las recomendaciones WCAG/WAI del World Wide Web Consortium (W3C), consorcio internacional que se encarga de la supervisión de las tecnologías y estándares de Internet. En todo momento se ha aplicado el mayor nivel de accesibilidad contemplado en dichas recomendaciones (nivel AAA).

Igualmente, el código fuente de este sitio web ha sido desarrollado utilizando las tecnologías XHTML y CSS2, recomendadas por el W3C para una correcta visualización independiente de los dispositivos de navegación y una adecuada separación entre estilo y contenido.

Accesos directos y atajos de teclado
Se han incluido algunos atajos de teclado que faciliten un acceso rápido a los puntos clave de las diferentes páginas de la web. En general, la combinación de la tecla "alt" con otra (de la lista que se muestra más adelante) nos llevará a la opción concreta. La tecla "alt" se encuentra en los PC; los ordenadores Mac tienen una tecla de acción (normalmente junto a la barra espaciadora) que cumple el mismo cometido.

El uso de las teclas de acceso varía con el navegador:

* Internet Explorer: ALT + atajo + ENTER
* Mozilla Firefox: ALT + MAYÚSCULAS + atajo (en versiones antiguas ALT atajo)
* Opera: MAYÚSCULAS + ESC + atajo
* Netscape: ALT + atajo
* Safari: ALT + atajo


Atajos:

* 1 Acceso directo a la página de inicio
* 2 Acceso directo a la página acerca de la accesibilidad
* 3 Acceso directo al mail para contactar


Tamaños del texto
Todos los tamaños de fuentes del sitio se han implementado mediante unidades relativas. De esta manera, se puede modificar su tamaño mediante los controles propios de cada navegador. Además de mediante sus correspondientes menús, esta función puede ser utilizada directamente mediante los siguientes atajos:

* Internet Explorer : Control y Rueda del ratón
* Mozilla Firefox : Control y Rueda del ratón , Control y - o Control y +
* Opera: Control y Rueda del ratón , Control y - o Control y +
* Netscape: Control y - o Control y +
* Safari: Comando y - o Comando y +


Excepciones a la accesibilidad
Por impedimentos técnicos o requerimientos de las aplicaciones empleadas, algunos de los contenidos ofrecidos en el sitio podrían no cumplir las pautas de accesibilidad anteriormente comentadas. Este tipo de contenidos se representarán siempre en una nueva ventana del navegador, cuya apertura aparecerá advertida en la descripción de su propio vínculo.

No obstante, si usted encuentra algún problema de accesibilidad o quiere hacer algún comentario o sugerencia sobre esta materia, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h