Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Bases per la convocatòria pública per a l’elecció de Jutge/essa de Pau

BASES PER LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER L’ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT/A DEL MUNICIPI D’ALAIOR.

1. Els requisits legalment establerts per ser Jutge/essa de Pau titular o substitut, són:

- Ser espanyol.
- Ser major d’edat.
- Reunir les condicions de capacitat i de compatibilitat, del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, de Jutges de Pau i de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
- Residir al municipi d’Alaior.

2. Termini de presentació de sol·licituds. Els interessats presentaran la seva sol·licitud
en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà en el que aparegui publicat
l’edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Les sol·licituds es presentaran, utilitzant el model establert per a la convocatòria,
adjuntant el currículum-vitae, per qualsevol d’aquests mitjans:

- En el Registre General de l'Ajuntament d’Alaior, seu física, C. Major, 11, horari de
dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h, i els dijous també de 16:00 a 19:30h.
- En la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Alaior (https://alaior.sedelectronica.es),
Administració general: assumptes jurídics: Sol·licitud de participació en el procés
d'elecció de Jutge/ssa de Pau, Titular i Substitut/a o a la URL:

https://alaior.sedelectronica.es/catalog/t/499c50e0-0726-4ced-b237-2fa4860e57d7

- A qualsevol dels punts de registre detallats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. Correspon al Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres, elegir les persones que han d'ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau, titular
i substitut/a, d'aquest municipi, de conformitat amb el que disposa l’article 6 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i l’article 101.2 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

5. La durada màxima del nomenament de Jutge de Pau, ÉS DE QUATRE ANYS, segons
l’article 4 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

6. Al Jutjat de Pau d’Alaior, C. Santa Rita, 20 d’Alaior, telèfon 971371210, en horari de
dilluns a divendres de 12:00 a 14:30h, es podrà examinar l'expedient i es podrà obtenir
la informació necessària.

7. En cas que no hi hagués sol·licitants, el Ple ho elegirà lliurement, segons l’article 6
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2019, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 15 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 16 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 5 d'abril i 5 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h