Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

L'Ajuntament compra un nou piano pel Convent de Sant Diego d'Alaior

L'Ajuntament compra un nou piano pel Convent de Sant Diego d'AlaiorL'Ajuntament d'Alaior ha adjudicat l'adquisició d'un piano de mitja cua, del model CX5 de la marca Yamaha a l'empresa Alvex Music SL, de Xàtiva (València).

La mesa de contractació ha tancat aquesta setmana (dijous 20 desembre) el procés de licitació iniciat mesos enrere per encàrrec del Consell de Menorca, que finança íntegrament l'adquisició d'aquest instrument destinat com a equipament al Convent de Sant Diego, d'acord amb la proposta d'inversió realitzada pel Consistori.

La taula ha estimat com més convenient i ajustada al procediment l'oferta presentada per aquest proveïdor valencià que ha ofert una rebaixa de 3.600 euros sobre l'import del concurs (36.000 euros), per tant del 10 per cent sobre el preu de licitació, i que a més incorpora altres millores.

El nou piano vindrà equipat amb la banqueta de pianista així com també per una funda protectora de l'instrument. A més de la rebaixa de preu i d'aquests dos elements accessoris, el proveïdor ha inclòs com a millora un deshumidificador tecnològic (piano life saber system) dotat amb sensors per mesurar el nivell d'humitat en la caixa de ressonància i corregir-lo, per excés com per defecte, de manera que la humitat sigui constant i adequada al mecanisme.

El preu d'adjudicació (32.400 euros) inclou així mateix el preu de transport, instal·lació i primera afinació de l'instrument.

L'instrument compleix per complet amb les expectatives del concurs i vénen a complementar els equipaments musicals disponibles al poble per a atendre concerts i audicions de categoria. Les bases de licitació es van realitzar sota informe de tècnics especialistes en mecànica i manteniment de pianos.

Una vegada es completi el procediment de comunicació i verificació de dades, s'espera que el piano pugui arribar en les pròximes setmanes.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h