Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

Prova pilot de menjador escolar durant l'estiu a Alaior

Prova pilot de menjador escolar durant l'estiu a Alaior

L’Ajuntament d’Alaior ha posat en marxa un prova pilot per mantenir obert el menjador escolar durant el mes de juliol i així garantir que les famílies del municipi puguin tenir un servei que fins ara no estava disponible. Aquest servei, que poc a poc va agafant força a Menorca amb l’ajuda econòmica del Consell Insular de Menorca, és una prova pilot que si té un bon funcionament s’ampliarà els pròxims anys.

 

El servei està disponible al Col·legi Public Doctor Comas Camps (durant tot l’any disposa de servei de menjador) i es beneficien 25 fillets i fillets dels centres educatius de primaria d’Alaior que realitzen escola d’estiu, com son el propi col·legi Doctor Comas, a més del Mestre Duran i La Salle Alaior.

 

Els horaris son des de les 13.30 fins a les 15.30 hores, amb l'objectiu que els nins que estiguin apuntats a activitats d'estiu se'n puguin beneficiar. D’aquesta manera es facilitarà la conciliació laboral de les famílies que fan feina durant els mesos d’estiu, així com per garantir les necessitats d’alimentació de tots els infants durant el període de vacances.

 

L’equip de govern de l’Ajuntament d'Alaior valora molt positivament aquesta iniciativa i espera que el servei de menjador pugui tenir continuïtat els pròxims anys, fins i tot ampliar-ho a més entitats que també realitzen escoles d’estiu, agraint l’esforç de coordinació que han realitzat les diferents associacions de pares i mares, a més de la feina i bona predisposició de la cuinera que durant tot l’any està al capdavant del menjador escolar.

 

El servei de menjador escolar d’estiu el gestiona l’Ajuntament d’Alaior i compta amb la col·laboració econòmica del Consell Insular de Menorca. Aquest primer any, amb aquesta prova pilot, hi participen 25 fillets i filletes i inclou els monitors que que es fan càrrec d'oferir el servei de menjador.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h