Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

El projecte Alaior Ciutat Saludable té com a objectius la gent gran, l’educació i l’esport

El projecte Alaior Ciutat Saludable té com  a objectius la gent gran, l’educació i l’esportAlaior ha presentat avui el projecte d'Alaior Ciutat Saludable, una feina que va començar la passada legislatura, quan l'Ajuntament d'Alaior s'adhereix a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS), projecte promogut per la FEMP. Aquesta Xarxa té com a objectiu fomentar el concepte de Salut de l' OMS (Organització Mundial de la Salut) a través de les Ciutats Saludables i la seva activitat està destinada a la promoció i protecció de la salut de manera integral i al benestar de la ciutadania.

Un dels compromisos de l'adhesió a la RECS va ser l'elaboració d'una anàlisis de la situació/diagnòstic de salut i el disseny d'un Pla de Salut per a la ciutat. Per tant, l'octubre de 2016 l'Ajuntament es compromet a implementar l'Estratègia de Promoció de Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut, iniciativa del Ministeri de Salut, Serveis Socials i Igualtat, treballant en quatre punts fonamentals: l'alimentació no saludable; la inactivitat física; el consum d'alcohol i el de tabac. L'objectiu és disminuir les causes de mort més freqüents: les malalties cardiovasculars; respiratòries cròniques; diabetis i el càncer.

Les accions que s'han anunciat avui en el marc del Pla Municipal de Salut engloben tres línies estratègiques: en l'àmbit de la gent gran, els projectes "Intergeneracional" i "Històries de Vida"; en l'educació, el Projecte Estiu Actiu, les Xerrades Educatives i els Tallers d'Educació Emocional (ESO i Educació infantil).Finalment, en l'aspecte esportiu s'han portat a terme les Olimpíades Esportives i Saludables i s'està preparant la primera Cursa per la Salut.

Convé recordar que des del començament de l'elaboració del projecte l'any 2012, es va posar en marxa dues propostes des de l'àrea de Serveis Socials, que avui ja estan consolidades:

- Hort Social, amb l'objectiu de facilitar la cohesió social i participació ciutadana mitjançant la producció d'aliments saludables per a la població preferentment en situació de dificultat social.

- Tallers de Família, amb l'objectiu de promoure la parentalitat positiva per promoure aquelles conductes parentals que ofereixen benestar als fills/es i faciliten positivament el seu desenvolupament integral des d'una perspectiva de cura, afecte, protecció, seguretat personal i de no-violència.

També s'ha recordat totes les accions que es realitzen des del Centre de Salut, com són les campanyes contra el tabaquisme, el tallers de gimnàstica, de relaxació, organització de caminades, o fomentar les rutes saludables del municipi.

DIAGNÒSTIC

Per poder elaborar el Pla Municipal de Salut s'ha realitzat un estudi/diagnòstic de la situació. Aquest és un recull dades estadístiques, sobre població, territori, residus, contaminació,etc. Tot això acompanyat també d'una sèrie d'enquestes dirigides a la població. D'aquest Diagnòstic podem concloure que (informació cedida per IBESTAT 1998-2016) la població d'Alaior és de 9.097 habitants, dels quals un 16,55% son menors de 16 anys, un 66,30% tenen entre 16 i 64 anys i, finalment, un 17,13 % son majors de 65 anys.

Altres dades són que l'índex d'envelliment de la població és del 1,04% i l'índex de dependència és del 0,51%, la qual cosa vol dir que la meitat de la població depèn de l'altra meitat que resta activa. A més, l'esperança de vida de les dones és de 85'42 anys i la dels dels homes és de 79'9 anys. Una altra xifra destacables fa referència als naixements, amb un total de 70 infants, dels quals 19 són estrangers i 51 nacionals.

CONCLUSIONS DIAGNÒSTIC

Les principals conclusions del diagnostic del municipi són que Alaior té una tendència i una evolució de la població similar a la de Menorca i les Illes Balears. Presenta unes xifres de defunció estables i una taxa de mortalitat en descens. En els diferents nivells, les defuncions per grup d'edat que augmenten significativament són a partir dels 65 anys i l'envelliment i el cicle vital són la causa principal de mort natural. La taxa de mortalitat infantil ha disminuït significativament i es valoren en positiu els avenços mèdics i el control de l'embaràs i postnatal.

Per tant, vivim més i millor, amb una qualitat de vida que es demostra en els valors numèrics de l'estudi, encara que en relació amb el grup de malalties que causa més defuncions podem destacar les malalties del sistema circulatori, els tumors, les malalties endocrines, nutricionals i metabòliques, seguit per les malalties del sistema digestiu i respiratori. Les causes de malalties es poden prevenir amb un canvi en els estils de vida, en els hàbits alimentaris i en l'adquisició de rutines d'activitat física.

I per finalitzar, també podem observar que els dies d'ingrés hospitalari han disminuït i els grups d'edat que més dies de mitjana hospitalària ocupen són els majors de 65 anys, com hem dit abans, a causa de l'envelliment.

PRIMERES ACCIONS – LÍNIES ESTRATÈGIQUES ALAIOR CIUTAT SALUDABLE

La salut, segons l'Organització Mundial de la Salut, és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties. Aquesta definició és molt important per entendre el projecte Alaior Ciutat Saludable i la feina que s'ha fet durant els darrers anys a Alaior. Quan xerrem de Salut, no només ens referim a l'absència d'afeccions o malalties, sinó al benestar físic, mental i social. I això significa treballar el projecte transversalment.

Noves accions i línies estratègiques :

Gent gran, envelliment saludable:

Projecte intergeneracional

Projecte "Històries de Vida"

Educació, hàbits saludables:

Projecte Estiu Actiu

Xerrades Educatives

Tallers Educació Emocional (ESO i Educació infantil)

Esport, estils de vida saludables:

Olimpíades esportives i saludables

Cursa saludable

Aquest projecte, té un caràcter multidisciplinari i globalitzador, incorpora a tots els agents socials i activa els recursos comunitaris que té el municipi. Això implica la necessitat d'involucrar els diferents departaments de l'Ajuntament, la coordinació amb el Centre de Salut, les escoles, els clubs de jubilats, associacions i entitats. Tot això s'ha desenvolupat a través de les taules intersectorials on es van posar en comú els recursos de les entitats que existien en el municipi i on es van començar a debatre quines serien les accions o projectes necessaris per assolir els objectius esmentats.

Un altre dels recursos que facilita l'Estratègia és la web estatal "localiza salud", mapa de recursos de tot el municipi. En aquesta web trobes repartits tots els recursos que té el municipi en temes de salut, ja siguin públics com privats. Aquest mapa de recursos virtual el pot consultar tota la població per veure les diferents activitats que hi ha al municipi.

En definitiva, destacar que Alaior Ciutat Saludable és un projecte viu, això vol dir que es poden incorporar accions que provenguin tant des de les diferents àrees de l'Ajuntament, com dels diferents òrgans de participació.

Darrerament s'ha presentat el projecte a l'Agenda Local 21, per poder treballar conjuntament. També es tenen en compte iniciatives que sorgeixen dels diferents consells municipals, com poden ser el d'esports, benestar i educació.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h