Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter  
 

Alaior insta el Govern a començar les obres del nou centre de salut del municipi

Alaior insta el Govern a començar les obres del nou centre de salut del municipi

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior demana al Govern balear que iniciï com més aviat millor les obres de construcció d'un nou Centre de Salut, des del qual posar fi a la precarietat d'infraestructures i serveis del centre d'Es Banyer.

 

La petició queda reflectida en una moció que arribarà al ple convocat per al pròxim dia 8 de març i es concreta en la proposta de declarar l'interès autonòmic del projecte per dotar Alaior (i tota la seva àrea d'influència: terme municipal, Fornells, Es Mercadal i Es Migjorn) d'un nou centre d'atenció primària capaç i suficient per a albergar la demanda de consultes i serveis sanitaris.

 

La proposta de l'equip de govern se sustenta en la possibilitat que ha obert el Decret 1/2018, de mesures urgents per a la millora i / o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

La nova normativa en vigor preveu els mecanismes per donar prioritat i urgència per a l'execució de projectes necessaris, d'interès general. La cessió de la parcel·la i la seva qualificació, l'aprovació del projecte i la seva execució, són alguns dels tràmits per als quals s'obre aquesta via àgil que respon al propòsit d'evitar que els dilatats processos urbanístics compliquin i allarguin els terminis d'execució d'infraestructures sanitàries, culturals o socials estratègiques.

 

L'aplicació del decret permet la qualificació directa de terrenys per a complir amb aquests fins socials, culturals o sanitaris, sempre que estiguin justificats i s'hagi produït la declaració d'interès autonòmic.

 

En aquest supòsit es trobaria el projecte de construcció d'un centre de salut a Alaior, la necessitat va començar ja a plantejar-se en l'any 2007.

 

 

L'equip de govern ha valorat les possibilitats que s'obren a partir de l'aprovació del decret i que s'ajusten exactament a les circumstàncies d'un projecte llargament reclamat, ja definit, que compta amb plans tècnics, disposa de parcel·la, que va arribar fins i tot a tenir llicència d'obres i per al qual hi ha també crèdit pressupostari dins de les partides d'IB-Salut.

 

L'únic obstacle actual perquè el Centre pogués dur-se a terme es concreta en l'anul·lació del PGOU de 2009 i conseqüentment en la necessitat de fer modificacions puntuals del pla vigent (1994) o del que es troba en tràmit de redacció, per a la qualificació del terreny. Tant una via com l'altra exigeixen un temps que podria comprometre la inversió per part del Govern balear i postergar encara més una iniciativa demorada des de fa una dècada.

 

En les actuals circumstàncies, els mecanismes que ha aprovat el Govern balear constitueixen exactament la solució que pot permetre reactivar una vella aspiració que en realitat, a causa del retard acumulat, s'ha convertit ja en una necessitat imperiosa.

 

El caràcter supramunicipal del Centre de Salut i la demora acumulada recomanen posar en joc els mecanismes que ha arbitrat el Govern balear i que poden desencallar aquest projecte definitivament.

 

Convé recordar que el passat estiu, els màxims responsables dels serveis sanitaris a Balears i Menorca, el gerent d'IB-Salut, Juli Fuster, i el gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, Antoni Gómez Arbona, van sol·licitar a l'alcaldessa Misericòrdia Sugrañes la activació del procediment per executar com més aviat millor el projecte. L'alcaldessa es va comprometre llavors a fer la modificació necessària del PGOU, precisament en suport del que és ja una necessitat ineludible per més temps.

 

Aquesta mateixa inquietud ve recolzada pels professionals que presten servei al Centre d'Es Banyer i amb seguretat per molts usuaris que en l'última dècada han vist com les instal·lacions han hagut de reparar-se, la sala d'espera resulta insuficient o fins i tot, a falta de espai, alguns serveis de nova creació s'han hagut d'instal·lar a es Mercadal iniciant així una dispersió de les prestacions que ha de donar un centre d'assistència primària.

 

L'actual Centre de Salut dóna servei a la població del nucli urbà d'Alaior, Cala en Porter, Mercadal i Fornells que sumin un total de 12.132 targetes sanitàries el que augmenta en estius fins a les 13.500 targetes, d'acord amb les dades recentment publicades per IB -Salut. Les expectatives apunten a un increment de la demanda en els propers anys.

 

El govern municipal ha estudiat el decret i considera que convé aprofitar l'oportunitat que aquest brinda ja que suprimeix els impediments que fins ara hi havia i converteixen així aquesta solució en la més efectiva, econòmica i immediata de totes les poden plantejar-se en aquest moment.Hi ha parcel·la, hi ha projecte, l'IB-Salut assegura que té partida, hi ha confluència política en la necessitat de donar solució a aquesta infraestructura i en conseqüència, la responsabilitat davant els residents d'Alaior i de tots els usuaris d'un servei supramunicipal no pot ser una altra sinó activar aquests mecanismes que el mateix Govern balear ha previst per a casos com aquest confiant en un ràpid inici d'obres.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h