Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

L'Ajuntament destinarà enguany a inversions més d'un milió i mig d'euros a inversions

L'Ajuntament destinarà enguany a inversions més d'un milió i mig d'euros a inversionsL'Ajuntament d'Alaior destinarà 867.000 euros extraordinaris a inversions en 2017, de manera que la xifra total d'aquest capítol puja a 1.540.000 euros. A més, l'equip de govern municipal ha decidit dur a terme l'amortització anticipada de 850.000 euros del deute viu que encara suporta aquesta administració, cancel·lant així el préstec de proveïdors que va signar a principis del mandat anterior per poder afrontar l'elevat endeutament que patia l'Ajuntament i perjudicava petits i mitjans proveïdors de béns i serveis. Aquest préstec ascendia a un total de 4.464.000 euros i tenia un termini de devolució de 10 anys, amb data de venciment en l'any 2022. Com a conseqüència d'aquesta amortització s'ha produït un estalvi financer directe en la reducció del pagament de interesos bancaris xifrat aproximadament en 358.000 euros i, d'altra banda, la gestió realitzada implica que durant els propers cinc anys (2018-2022) es van a disposar de 150.000 euros més anuals que es podran destinar íntegrament a inversions.

Aquestes operacions es podran realitzar gràcies als bons resultats obtinguts en l'exercici 2016, amb un saldo pressupostari positiu de 1.669.544 euros, tot i ser el municipi amb menor càrrega impositiva de l'Illa. Cal destacar que aquesta xifra és superior a la que fixava el pla d'ajust aprovat l'any 2011, quan es preveia que aquest superàvit seria de 1.529.000 euros.

Cal destacar, a més, que el període de pagament de l'Ajuntament d'Alaior als seus proveïdors se situa actualment per sota dels 30 dies que exigeix la llei i, per tant, està molt lluny dels 540 dies que es trigava a pagar en el any 2011. El regidor d'Hisenda, Emilio Agis, ha manifestat que això és possible gràcies als 5.600.000 euros de romanent de tresoreria de les arques municipals, una xifra que garanteix la viabilitat de l'administració local, enforteix i millora la liquiditat del municipi i respon a l'objectiu de poder complir amb els terminis de pagament a tots els proveïdors, tant petits com grans, per infondre'ls seguretat i confiança.

La gestió dels recursos públics per part de l'equip de govern municipal ha permès assolir un altre dels seus objectius preferents, la sostenibilitat financera. El pla d'ajust aprovat en 2011 preveia situar en 2016 l'endeutament del municipi per sota del 75% dels seus ingressos corrents i, a 31 de desembre de 2016,

el deute viu de l'Ajuntament ascendia a 5.572.000 euros, la qual cosa expressat en termes percentuals suposa el 49,9% dels ingressos corrents. Aquesta xifra està molt per sota de l'objectiu del 75% que s'havien fixat per a aquest any i lluny ja del límit màxim del 110% que aquesta administració va arribar a superar el 2011.

Les inversions més importants que se sumaran a les ja previstes en els pressupostos municipals de 2017 són les següents: Reforma del carrer Es Carreró d'Alaior (186.000 euros), construcció d'un nou tanatori al Cementiri Municipal, renovació del paviment dels camins de Binixems i Rafal Rubí, renovació de l'enllumenat públic de l'avinguda Verge del Toro, implantació d'un sistema de vigilància per a eradicar la pràctica del botellón a l'entorn de la Cova d'en Xoroi, renovació de la coberta de la nau municipal situada al polígon la Trotxa, adquisició i instal·lació d'un quiosc d'informació turística a Son Bou, millores de la senyalització viària, nova fase de pluvials per solucionar els problemes d'inundacions al carrer Sant Jordi de Cala en Porter, adquisició d'ancoratges d'acer inoxidable per els contenidors d'escombraries, substitució de tota la fusteria de la façana de l'edifici Santa Rita (seu dels serveis socials municipals), i, finalment, renovació del mobiliari de l'skate park ubicat al costat de la zona escolar.

Les mesures adoptades per a millorar la salut econòmica municipal repercuteixen en què cada any l'Ajuntament d'Alaior paga menys interessos i amortitzacions als bancs pel deute contret en èpoques passades i, per tant, són majors els recursos que es poden destinar a inversions públiques necessàries per als ciutadans. L'any 2016 s'han pogut destinar més d'un milió d'euros a inversions com la millora de les pavimentacions dels carrers de Sant Jaume, la canalització de pluvials de diversos carrers de Cala en Porter, millores de parcs i jardins, reurbanització del Avinguda Central i del Passeig Marítim de Cala en Porter, millora de la pavimentació del Polígon Industrial, nou enllumenat a la carretera nova i l'Argentina i reurbanització de la Plaça nova, entre d'altres actuacions.

En conseqüència, l'alcaldessa del municipi, Misericòrdia Sugrañes, ha manifestat la seva satisfacció perquè ha demostrat amb fets que es pot gestionar d'una altra manera baixant impostos, pagant als proveïdors, augmentant els serveis, realitzant inversions i sense incrementar l'endeutament.

Les dades aportades són positius i més satisfactoris encara si és possible quan, convé no oblidar, que l'Ajuntament d'Alaior era el 2011 el quart municipi més endeutat de Balears. Avui en dia, aquesta població té els impostos més baixos de Menorca, entre els més baixos de tota Balears, i, a més, segueix complint escrupolosament totes les seves obligacions enfront de proveïdors i treballadors municipals.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h